Kledingplan

Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 10 april 2014 hebben de leden ingestemd met de invoering van een kledingplan.

Kern van het kledingplan is dat de vereniging de tenues voor de leden aanschaft en dat vervolgens de leden via een jaarlijkse eigen bijdrage de wedstrijdkleding [shirt en broek] in bruikleen krijgen.
Belangrijkste doelstelling voor de vereniging van dit kledingplan is het verkrijgen van externe inkomsten door sponsorgelegenheid op het tenue aan sponsoren aan te bieden. Daarnaast is het verkrijgen van eenheid in de tenues [uniformiteit] een belangrijke nevendoelstelling.
Voor het in goede banen geleiden van dit plan is een speciale commissie in het leven geroepen, te weten de kledingcommissie bestaande uit Mike van Zetten (Senioren) en Ron Tragter (Jeugd). Zij zullen de aanspreekpersonen zijn voor de leden en het bestuur van de vereniging.

Aanschaf kleding
De selectie van de kledingleverancier vindt plaats door leden van de kledingcommissie. Uitsluitend bij deze geselecteerde leverancier worden de tenues door een afgevaardigde van de kledingcommissie aangeschaft. Als uitgangspunt wordt de aangeschafte kleding in 3 jaar tijd afgeschreven. Tussentijdse vervanging van kleding vindt plaats bij slijtage of schade. Van de leden wordt verwacht dat de in bruikleen beschikbaar gestelde kleding op correcte wijze behandeld wordt. Bij schade wordt beoordeeld door de kledingcommissie of het lid al dan niet verwijtbaar is. Bij verwijtbare schade worden de kosten op het lid verhaald. In het reglement Kledingplan VV SEC staan de spelregels voor de leden helder opgesomd.
Alle andere typen kleding, zoals kousen, trainingspakken, coachjassen, grens- & scheidsrechterskleding, etc. zijn uitgesloten van dit plan.

Jaarlijkse eigen bijdrage
Uitgangspunt bij de jaarlijkse eigen bijdrage van de leden is een afschrijvingsperiode van de kleding van 3 jaar. Dit betekent dat in 3 jaar tijd een bedrag opgebouwd dient te worden dat kostendekkend is voor de aanschaf van een nieuw tenue.
Per seizoen geldt op dit moment voor alle leden een eigen bijdrage van € 15,00. Ieder jaar zal via de ALV deze bijdrage voor het nieuwe seizoen vastgelegd worden en deze is mede afhankelijk van de prijsontwikkeling van de wedstrijdkleding.

Kledingsponsoring
Per seizoen worden door het bestuur de richtprijzen voor shirtsponsoring. Dit is gedifferentieerd naar de verschillende elftallen. De sponsorcommissie zoekt sponsoren voor de kleding en bepaalt in overleg met het bestuur het jaarlijks hiervoor te betalen tarief. Dit afgesproken jaarlijkse tarief geldt voor een periode die overeenkomt met de op dat moment nog lopende afschrijvingsperiode. Dit bedrag is exclusief te maken kosten [bedrukking, etc.].

Kledingcommissie
Het doel van deze commissie is om te zorgen voor een geleidelijke invoering van nieuwe kleding voor ieder team, waarbij over maximaal drie jaar de gehele vereniging voorzien is van nieuwe kleding.
Ieder spelend lid heeft, na betaling van de eigen bijdrage, de garantie van een nieuw tenue in bruikleen voor het lopende seizoen. De kledingcommissie adviseert het bestuur over de volgorde per team en het tempo waarin de invoering plaats zal vinden.
De kledingcommissie is het vaste aanspreekpunt binnen de vereniging en de leverancier voor de kleding.
Deze commissie heeft de volgende taken:
1. Financieel beheer:
– Adviseren van het bestuur over de hoogte van de jaarlijkse eigen bijdrage
– Fiatteren van bestellingen bij de leverancier.
2. Uitgave & inname kleding:
– Organiseren van passessies en bepalen uiteindelijke maatvoering
– Tijdige uitgave aan de teamleiders voor aanvang nieuwe seizoen
– Houden contact met trainers en leiders over het juiste gebruik
– Inname aan het einde van het seizoen
3. Onderhoud kleding:
– Beoordeelt benodigde tussentijdse vervangingen
– Coördineert het wekelijkse onderhoud [wassen, etc.] via de elftalleiders.

 

Downloads: Bovenstaande tekst als PDF en het Reglement Kledingplan, Huisregels sponsorkleding